سرخط خبرها
من برای تغییر خودم نیاز به هیچ ابزار بیرونی ندارم و اگر خواسته ای دارم ، اگر آرزویی دارم ، همه و همه از درونم برخاسته شده، پس برای بیدار شدن به ابزارهای درونم نیاز دارم باید خودم بخواهم اگر از چیزی یا کسی ناراحتم باید تغییری را درون خودم بیافرینم هرکس در دنیا توانست کاری را انجام دهد قبل از آن فکر و انرژی آن را احساس کرده ، پس اگر فکری دارم و اگر انرژی دارم برای این است به من نشان دهد من هم میتوانم من امید مهدی پور با آموخته هایم توانستم به خیلی از خواسته های درونی و بیرونی دست پیدا کنم و میدانم که شما نیز میتوانید به مسیری بروید که آرزویتان آنجاست با ما همراه باشید و زمانی که در اینجا صرف آگاهی خود میکنید را ارج نهید تا بهترین بهره را از آموزش ها ببرید

محصولات اخیر